Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities

Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 – Toepasselijkheid

Artikel   4 – Het aanbod

Artikel   5 – De overeenkomst

Artikel   6 – Herroepingsrecht

Artikel   7 – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel   8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel   9 – Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 – De prijs

Artikel 12 – Nakoming en extra garantie

Artikel 13 – Levering en uitvoering

Artikel 14 – Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 – Betaling

Artikel 16 – Klachtenregeling

Artikel 17 – Geschillen

Artikel 18 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 – Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Stüdio Ruurd;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon producten afneemt als klant bij Dandy and the City en die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit. Verder genoemd als Klant;
 4. Dag: kalenderdag;
 5. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9. Klant: zie Consument;
 10. Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping. Bijlage I hoeft niet ter beschikking te worden gesteld als de consument ter zake van zijn bestelling geen herroepingsrecht heeft;
 11. Ondernemer: zie Stüdio Ruurd;
 12. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 13. Stüdio Ruurd: de webwinkel en rechtspersoon die producten aan de klant en consumenten op afstand aanbiedt onder merknaam Rüdy M.;
 14. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Stüdio Ruurd;

Hoofdweg 250, 9765 CM, Paterswolde;

info@rudy-m.nl

KvK-nummer: 74246429

Btw-identificatienummer: NL001850326B02

 

Artikel 3 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Stüdio Ruurd en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Stüdio Ruurd en Klant.
 2. De tekst van deze algemene voorwaarden zijn aan Klant beschikbaar gesteld via de website en voordat een overeenkomst op afstand kan worden gesloten. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Stüdio Ruurd voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Stüdio Ruurd zijn in te zien en dat zij op verzoek van Klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede lid van toepassing en kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor Klant het meest gunstig is.

 

Artikel 4 – Het aanbod

 1. Stüdio Ruurd streeft naar een zo volledige en nauwkeurige omschrijving en waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stüdio Ruurd echter niet.
 2. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, vermeldt Stüdio Ruurd dit nadrukkelijk in het aanbod.
 3. Stüdio Ruurd vermeldt de informatie zodanig, dat voor Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 – De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding van het aanbod door Klant en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Stüdio Ruurd bevestigt onverwijld via e-mail de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod door Klant. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Stüdio Ruurd is bevestigd kan Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Stüdio Ruurd zorgt voor voldoende passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en elektronisch betalingsverkeer en zorgt voor een veilige webomgeving. 
 4. Stüdio Ruurd kan zich binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Stüdio Ruurd op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. Stüdio Ruurd levert uiterlijk bij levering van het product aan Klant de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door Klant op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager: 
 1. de methode van klachtafhandeling;
 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop Klant van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 5. indien Klant een herroepingsrecht heeft, het formulier voor herroeping.
 1. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 – Herroepingsrecht

 1. Klant kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van maximaal 45 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. Stüdio Ruurd mag Klant vragen naar de reden van herroeping, maar die is niet tot opgave van reden(en) verplicht.
 2. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat Klant, of een vooraf door Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 1. als Klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Klant, of een aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. Stüdio Ruurd mag, mits die Klant hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 2. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop Klant, of een aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 3. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop Klant, of een aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien Stüdio Ruurd Klant de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het formulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien Stüdio Ruurd de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan Klant heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 45 dagen na de dag waarop Klant die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 – Verplichtingen van Klant tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Die zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat Klant het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals die dat in een winkel zou doen.
 2. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. Klant is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als Stüdio Ruurd aan Klant niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 – Uitoefening van het herroepingsrecht door Klant en kosten daarvan

 1. Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt die dit binnen de bedenktermijn door middel van retourportal op de website of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stüdio Ruurd. 
 2. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt Klant het product terug, of overhandigt die dit aan (een gemachtigde van) Stüdio Ruurd. Klant heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. Klant zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Stüdio Ruurd verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij Klant.
 5. Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. 
 6. Als Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 – Verplichtingen van DATC bij herroeping

 1. Stüdio Ruurd stuurt een ontvangstbevestiging na melding van herroeping.
 2. Stüdio Ruurd vergoedt alle betalingen van Klant, exclusief kosten voor retourzending binnen 14 dagen volgend op de dag waarop Klant de herroeping meldt. Stüdio Ruurd mag wachten met terugbetalen tot Stüdio Ruurd het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat die het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 
 3. De bancaire terugbetaling is kosteloos voor Klant.

 

Artikel 10 – Uitsluiting herroepingsrecht

Stüdio Ruurd kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen wanneer Stüdio Ruurd dit duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, vermeldt:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Stüdio Ruurd geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 1. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Klant; en
 2. Klant heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 1. Volgens specificaties van Klant vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van Klant, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 3. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;

 

Artikel 11 – De prijs

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 3. In afwijking van het vorige lid kan Stüdio Ruurd producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld. 

 

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst, garantie en extra garantie 

 1. Stüdio Ruurd staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Stüdio Ruurd er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Beroep op garantie valt binnen de Klachtenregeling van Stüdio Ruurd.
 3. Een door Stüdio Ruurd, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Klant op grond van de overeenkomst tegenover Stüdio Ruurd kan doen gelden indien Stüdio Ruurd is tekortgeschoten in de nakoming van diens deel van de overeenkomst.
 4. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Stüdio Ruurd, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan Klant bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 – Levering en uitvoering

 1. Stüdio Ruurd neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Stüdio Ruurd kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Stüdio Ruurd geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal Stüdio Ruurd het bedrag dat Klant betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Stüdio Ruurd tot het moment van bezorging aan Klant of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 15 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. 
 2. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de Stüdio Ruurd te melden.
 3. Klant zal in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Klant geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Indien Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat die door Stüdio Ruurd is gewezen op de te late betaling en Stüdio Ruurd Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Stüdio Ruurd gerechtigd de gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Artikel 16 – Klachtenregeling

 1. Stüdio Ruurd beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en is toegankelijk via de website. Stüdio Ruurd behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure. 
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Stüdio Ruurd.
 3. Wanneer Klant beroep doet op garantie en het product blijkt ondeugdelijk, heeft Klant het recht op vervanging van het product met hetzelfde product, vervanging met een vergelijkbaar product of teruggave van het aankoopbedrag. Verschil in aankoopbedrag wordt met Klant verrekend indien het wordt vervangen met een vergelijkbaar product. Klant draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Stüdio Ruurd mag wachten met terugbetalen tot Stüdio Ruurd het product heeft ontvangen en beoordeeld. 
 4. Ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de Stüdio Ruurd binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Klant dient Stüdio Ruurd in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 – Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 – Privacy

Stüdio Ruurd heeft een separaat beleid omtrent privacy opgesteld. Die is via de website te raadplegen.

 

Artikel 19 – Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.